Posts for Japanese Phrases

Basic Japanese Travel Phrases

Travel Tips - Ross French - January 29, 2010

Basic Japanese Phrases

1. Hello
konnichiwa

2. Goodbye
sayounara

3. Thank you very much
domo arigatou

4. Sorry/Excuse me
sumimasen

5. Please help
tasukete kudasai

6. My name is
watashi wa ……….. desu

7. Do you speak English
anata wa Eigo o hanashimasu ka?

8. I don’t speak Japanese
nihongo wakarimasen

9. Excuse me, where is the subway/underground?
sumimasen, chikatetsu wa doko desu ka

10. Where is…..
(name of place comes first)…..wa doko desu ka

11. Take me to the airport please
kuukou kudasai

12. I’m lost
mayotte shimai mashita

13. How much is this?
kore wa ikura desuka?

14. Is there an English menu?
eigo no menyu wa arimasu ka

15. One beer please
beeru ippon kudasai

Continue Reading